header
 
great britain flag
 
Logo ATEC
 
/ Suport / Protectia Consumatorilor - Legislatie

 

1  ORDONANTA GUVERNULUI NR. 21 DIN 1992 PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR

2.    Hotarirea Guvernului
nr. 394 din 1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata,destinate consumatorilor

3.    Ordinul Oficiului pentru  protectia consumatorilor
nr. 217 din 2001 pentru
aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni


 

Ordonanta Guvernului nr. 21 din 1992 privind protectia consumatorilor
*) Republicata
 Monitorul Oficial nr. 212 din 28-08-1992

Republicata in temeiul art. 1 pct. 6 alin. final din Legea 11/1994, publicata in M.Of. 65 din 14-03-1994.
O.G. 21/1992 a fost publicata in M.Of. 212 din 28-08-1992.
privind protectia consumatorilor

In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romanie si al Legii 81/1992,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale


ART. 1
Statul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurind cadrul necesar accesului neingradit la produse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori.

ART. 2
In sensul prezentei ordonante se intelege:
- calitate: ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care ii confera acestuia aptitudinea de a satisface necesitatile exprimate sau implicite;
- consumator: persoana fizica care dobindeste, utilizeaza ori consuma, ca destinatar final, produse obtinute de la agenti economici sau care beneficiaza de servicii prestate de acestia;
- agent economic: orice persoana fizica sau juridica care produce, importa, transporta, depoziteaza sau comercializeaza produse ori parti din acestea, ori presteaza servicii;
- produs: bun material destinat consumului sau utilizarii finale individuale sau colective;
- serviciu: activitate, alta decit cea din care rezulta produse, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;
- declaratie de conformitate: declaratie facuta de catre un agent economic, prin care acesta informeaza, pe proprie raspundere, asupra faptului ca un produs sau un serviciu este conform unei norme sau altui document specificat;
- termen de garantie: limita de timp, stabilita de catre producator, in cadrul careia produsul achizitionat trebuie sa-si pastreze caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea gratuita a acestuia, daca deficientele nu-i sint imputabile; perioada de garantie curge de la data dobindirii produsului de catre consumator;
- termen de valabilitate: limita de timp, stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum;
- durata medie de utilizare: intervalul de timp, stabilit in documentele tehnice normative sau declarat de catre producator ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele, altele decit cele cu termen de valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare;
- viciu ascuns: deficienta calitativa a unui produs livrat sau servicu prestat care, existind in momentul predarii ori executarii, nu a fost cunoscut si nici nu putea fi cunoscut de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verifcare.

ART. 3
Principalele drepturi ale consumatorilor sint:
a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime;
b) de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cit mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;
c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;
d) de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele prevazute de lege;
e) de a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii intereselor lor.

CAPITOLUL 2 - Protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor


ART. 4
Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.

ART. 5
Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate stabilit.
Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau contrafacute.

ART. 6
Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cind situatia o impune, cu privire la:
a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vinzare si vinzarea produselor;
b) furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor, in conditii optime, in mod deosebit a celor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
Normele si reglementarile se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sint nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.

ART. 7
Agentii economici sint obligati:
a) sa comercializeze numai produse si servicii testate si certificate conform normelor legale si care respecta conditiile calitative prevazute in contracte, astfel incit acestea sa nu afecteze viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
b) sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata sau de la beneficiari produsele la care organismele abilitate de lege sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor calitative prescrise sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
c) sa anunte, imediat, existenta pe piata a oricarui produs de care au cunostinta ca a afectat sau poate afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
d) sa asigure conditii igienico-sanitare in productie, pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor sanitare in vigoare.

CAPITOLUL 3 - Protectia intereselor economice ale consumatorilor


ART. 8
Guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.

ART. 9
In relatiile cu consumatorii, agentii economici au obligatia de a se comporta in mod corect si de a nu folosi practici comerciale abuzive.

ART. 10
Drepturile consumatorilor, la incheierea contractelor, sint:
a) libertatea de a lua decizii, la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unor practici abuzive in vinzare, de natura a influenta optiunea acestora;
b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor;
c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;
d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
e) de a li se asigura service-ul necesar si piese de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti;
f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.

ART. 11
Produsele si serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de masurare si control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale.

ART. 12
Consumatorii au dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Dupa expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.

ART. 13
Remedierea deficientelor aparute in cadrul termenului de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata, si care nu sint imputabile consumatorilor, se face intr-un termen maxim, stabilit de catre organul administratiei publice abilitat sa indeplineasca politica de protectie a consumatorului; pentru celelalte produse, termenul de remediere va fi cel stabilit prin contract.
In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

ART. 14
In cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, precum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezinta abateri fata de caracteristicile calitative prescrise, vinzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora.
Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul sesizarii vinzatorului pina la aducerea produsului in stare de utilizare normala.

ART. 15
Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.

ART. 16
Consumatorul poate solicita plata unor despagubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozitiilor legale, in cazul remedierii ori al inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare.

ART. 17
Vinzatorul asigura toate operatiunile necesare repunerii in functiune, inlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse in cadrul duratei medii de utilizare, precum si a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora; vinzatorul suporta si cheltuielile legate de acestea, situatie care nu il exonereaza de raspundere pe producator.

CAPITOLUL 4 - Informarea si educarea consumatorilor


ART. 18
Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, in deplina securitate.

ART. 19
Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, care se inscriu la vedere, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vinzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul, in functie de natura acestuia.

ART. 20
Informatiile trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara de origine a produsului.
Informatiile trebuie sa fie complete, corecte, precise si explicite si sa cuprinda denumirea produsului, marca producatorului, cantitatea, pretul, termenul de garantie sau de valabilitate si, dupa caz, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, eventualii aditivi sau ingredienti folositi, eventualele riscuri previzibile, contraindicatii si modul de utilizare, de manipulare, de conservare sau de pastrare, precum si alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse; la produsele alimentare preambalate se mentioneaza si valoarea nutritiva.
Produsele de folosinta indelungata sint insotite si de "declaratia de conformitate", "certificat de garantie" si, dupa caz, "carte tehnica" ori "instructiuni de folosire", redactate in limba romana, care cuprind principalele caracteristici ale produsului, conditiile de instalare, exploatare, intretinere , data fabricatiei, termenul de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea in urma nerespectarii instructiunilor.
Fac exceptie de la prevederile alineatelor precedente marcile de fabrica sau de comert, denumirile de firme ori societati comerciale, denumirea produselor tipice cunoscute publicului larg, precum si termenii straini utilizati in mod curent si care se gasesc in dictionare uzuale.
Pentru produsele din import, textul in limba romana poate fi completat cu traduceri in una sau mai multe limbi straine care vor fi stabilite de catre Guvern.

ART. 21
Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa cuprinda categoria calitativa a serviciului, timpul de realizare, termenul de garantie, tariful, riscurile previzibile si, dupa caz, declaratia de conformitate.

ART. 22
Agentii economici sint obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpararii, modul de utilizare si functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vindute; la lansarea pe piata a produselor, acestia sint obligati sa efectueze demonstratii de utilizare.

ART. 23
Obligatia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 si 22 nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.

ART. 24
Se interzice prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale parametrilor ce caracterizeaza produsele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate.

ART. 25
Preturile si tarifele trebuie afisate, in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, usor de citit.

ART. 26
Comercializarea produselor si prestarea serviciilor se fac in locuri autorizate. Este obligatorie afisarea, in mod vizibil, a denumirii firmei si a numarului autorizatiei acesteia.

ART. 27
Produsele livrate in vrac se masoara cu mijloace de masurare legale adecvate, in prezenta cumparatorului. Indicatiile mijloacelor de masurare trebuie sa fie usor de citit si la vederea cumparatorului.

CAPITOLUL 5 - Organe ale administratiei publice pentru protectia consumatorilor


ART. 28
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordoneaza si realizeaza politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.

ART. 29
Atributiile si modul de organizare si functionare a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si relatiile dintre acesta si alte organisme competente in domeniu se stabilesc de catre Guvern.
Guvernul poate stabili atributii in domeniul protectiei consumatorilor si pentru alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si, respectiv, pentru unele servicii publice ale ministerelor si ale altor autoritati ale administratiei publice centrale organizate in judete si in municipiul Bucuresti.
Taxele ce se percep de catre organele administratiei publice cu rol in domeniul protectiei consumatorilor se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru incercarile efectuate in laboratoare proprii sau subordonate, conform actelor normative in vigoare.

ART. 30
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor - in baza consultarii cu alte organisme interesate ale administratiei publice centrale si locale, cit si cu cele neguvernamentale - elaboreaza reglementari referitoare la modalitatile concrete de colaborare si sprijinire reciproca si le propune spre aprobare Guvernului.

CAPITOLUL 6 - Asociatiile pentru protectia consumatorilor


ART. 31
In sensul prezentei ordonante, asociatiile pentru protectia consumatorilor sint considerate acele asociatii constituite, conform legii, ca persoane juridice si care - fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor - au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor in general.

ART. 32
Asociatiile pentru protectia consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sint reprezentate, daca indeplinesc conditiile prezentei ordonante.

ART. 33
Asociatiile pentru protectia consumatorilor care apara drepturile si interesele legitime ale consumatorilor in general sint, de drept, parteneri sociali in organismele consultative prevazute in prezenta ordonanta, daca:
a) au cel putin 3. 000 membri si filiale in cel putin 5 judete;
b) sint organizate astfel:
- la nivel local, se constituie ca asociatie;
- la nivel judetean, se constituie in federatie de asociatii provenind din cel putin 5 localitati din judet;
- la nivel central, se constituie in confederatie;
confederatia se formeaza din cel putin 10 federatii care, pe ansamblu, insumeaza cel putin 2. 000 membri ai asociatiilor.

ART. 34
Asociatiile pentru protectia consumatorilor care sint constituite in scopul apararii intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sint reprezentate, numai daca au cel putin 800 membri.

ART. 35
Dupa constituire, asociatiile pentru protectia consumatorilor vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul administratiei publice pentru protectia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz.

ART. 36
Personalul de conducere si salariatii organelor administratiei publice cu atributii pe linia protectiei consumatorilor nu au dreptul de a detine functii in organele de conducere ale asociatiilor pentru protectia consumatorilor.

ART. 37
Asociatiile pentru protectia consumatorilor sint consultate de catre organismele administratiei publice, potrivit competentelor, la elaborarea dispozitiilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:
a) cunoasterea cerintelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea si cantitatea produselor si serviciilor;
b) formarea unei atitudini corecte a agentilor economici angajati in producerea si comercializarea produselor si prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora;
c) prevenirea practicilor comerciale abuzive si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.

ART. 38
Asociatiile pentru protectia consumatorilor au dreptul:
a) de a fi sprijinite logistic de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
b) de a primi subventii de la bugetul de stat prin intermediul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor;
c) de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri in vederea opririi productiei sau a retragerii de pe piata a produselor sau serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris in documentele stabilite de lege sau care pun in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
d) de a solicita realizarea de produse si servicii in conditii speciale, in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor handicapati sau de virsta a treia;
e) de a fi consultate cu ocazia elaborarii standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
f) de a solicita si de a obtine informatii asupra pretului si caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura a ajuta la luarea unei decizii asupra achizitionarii acestora;
g) de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate a produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori;
h) de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor;
i) de a solicita, pe cheltuiala lor, laboratoarelor acreditate efectuarea de analize si incercari ale produselor destinate consumatorilor si de a publica rezultatele;
j) de a initia actiuni proprii, in vederea identificarii cazurilor in care agentii economici nu respecta drepturile consumatorilor prevazute de lege, si de a sesiza, in cadrul unei proceduri de urgenta, organele de specialitate ale administratie publice abilitatea sa actioneze in domeniul protectie consumatorilor;
k) de a putea participa la actiuni de supraveghere pe piata, impreuna cu organele administratiei publice abilitate sa actioneze in domeniul protectie consumatorilor.

CAPITOLUL 7 - Organisme consultative


ART. 39
La nivel central si local - judet, oras, comuna - se constituie cite un consiliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric necesar:
a) stabilirii si aplicarii politicii de protectie a consumatorilor;
b) corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor.

ART. 40
Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din:
a) reprezentanti ai tuturor organelor administratiei publice care au competente cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv;
b) prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora;
c) reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor;
d) reprezentanti ai altor organisme, dupa caz.

ART. 41
Guvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, pe fiecare nivel in parte.

CAPITOLUL 8 - Protectia juridica


ART. 42
Agentii economici raspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, aparuta in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate a acestora, si care nu este imputabila consumatorului, precum si pentru eventualele vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de catre consumator a produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat si achizitionat sau care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
Raspunderea se mentine si in cazul in care livrarea produselor sau prestarea serviciilor se face in mod gratuit sau cu pret redus, ori daca acestea se comercializeaza ca piese de schimb, se inchiriaza sau se distribuie sub alte forme.

ART. 43
Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile pentru protectia consumatorilor, prevazute la art. 33 si 34 din prezenta ordonanta, impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sint scutite de taxe de timbru.

ART. 44
Ministerul Public poate interveni in actiunile civile introduse, in care sint implicate interesele consumatorilor.

CAPITOLUL 9 - Sanctiuni


ART. 45
Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.


ART. 46
Constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
a) comercializarea produselor care au standarde romanesti obligatorii referitoare la protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, fara ca acestea sa fie certificate conform actelor normative in vigoare;
b) omiterea anuntarii de catre agentii economici, conform art. 7 lit. c) din prezenta ordonanta, a autoritatilor publice competente;
c) comercializarea produselor sau prestarea serviciilor fara elementele de identificare prevazute la art. 19 - 22 din prezenta ordonanta sau cu caracteristici calitative neconforme celor prescrise;
d) prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale parametrilor ce caracterizeaza produsele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate;
e) pastrarea, depozitarea sau transportul produselor destinate comercializarii in conditii care nu asigura mentinerea caracteristicilor calitative ale acestora daca, in acest fel, acestea ar periclita viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
f) comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative prescrise, de natura a afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, pentru care organele de control abilitate au dispus oprirea comercializarii acestora;
g) impiedicarea, sub orice forma, de catre agentul economic sau de catre oricare alta persoana, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor si supravegherea calitatii produselor si servicilor de a-si exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor ce pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
h) folosirea practicilor abuzive la vinzarea produselor si prestarea serviciilor, prevazute la art. 9 si art. 10 din prezenta ordonanta, altele decit cele mentionate la art. 1 lit. c) si k) din Legea 12/1990, republicata;
i) neasigurarea activitatii de service si a pieselor de schimb necesare intretinerii sau repararii, conform prevederilor art. 10 lit. e) din prezenta ordonanta;
j) neremedierea in termenul stabilit la art. 13 sau remedierea necorespunzatoare a deficientelor constatate la produsele vindute sau serviciile prestate;
k) refuzul inlocuirii produselor sau restituirii contravalorii acestora sau a serviciilor necorespunzatoare, in cazurile prevazute de prezenta ordonanta.


ART. 47
Contraventiile prevazute la art. 46 lit. a) si b) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda de la 100. 000 lei la 1. 000. 000 lei, cele de la lit. c)-g), cu inchisoare contraventionala de la 15 zile la 2 luni sau cu amenda de la 50. 000 lei la 500. 000 lei, iar cele de la lit. h)-k), cu amenda de la 25.
000 lei la 250. 000 lei.
Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 1, precum si ale art. 25 din prezenta ordonanta se sanctioneaza conform art. 2 lit. a) din Legea 12/1990, republicata.

ART. 48
La stabilirea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta vor fi considerate circumstante agravante urmatoarele imprejurari in legatura cu faptele si persoanele prejudiciate in mod nemijlocit:
a) sint comise in timpul unei calamitati;
b) determina daune individuale sau colective importante;
c) victimele sint persoane sub 18 ani sau peste 60 de ani ori handicapate.

ART. 49
Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de catre specialistii autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.
Pina la remedierea deficientelor constatate, agentul constatator poate lua masuri mergind pina la suspendarea autorizatiei de functionare.
Organele de politie sint obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite sau autorizate prevazute la alin. 1, aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz.

ART. 50
Amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice, caz in care limitele minime si maxime se dubleaza.

ART. 51
In cazul contraventiilor prevazute la art. 46 lit. a)-g) din prezenta ordonanta, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este indestulatoare, aplica amenda, procedind potrivit dispozitiilor Legii 32/1968. In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
Daca identitatea sau domiciliul faptuitorului nu pot fi stabilite si exista temere de disparitie a acestuia, organul de politie, in baza procesului-verbal ce se trimite judecatoriei, va conduce de indata pe faptuitor inaintea instantei de judecata.
In situatia in care trimiterea nu se va putea face de indata, organul de politie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul, pe care il va inainta instantei de judecata in cel mult 24 de ore de la constatarea contraventiei.
Judecarea cauzei va avea loc si in zilele nelucratoare.
Presedintele judecatoriei fixeaza un termen de urgenta, cu citarea contravenientului.
Completul de judecata este format dintr-un singur judecator. Judecatorul se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si, dupa caz, aplica sanctiunea si ia masura confiscarii ori anuleaza procesul-verbal.
Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa. Procurorul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare.
Cererea de reexaminare se solutioneaza, de urgenta, in complet format din 2 judecatori.
Hotarirea data in cererea de reexaminare este definitiva.
Participarea procurorului la judecata este obligatorie.

ART. 52
In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda, cu rea-credinta, in termen de 30 de zile de la raminerea definitiva a sanctiunii, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe raza careia s-a savirsit contraventia, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala, tinind seama de partea din amenda care a fost achitata.
La primul termen de judecata, instanta poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, in vederea achitarii integrale a amenzii.
In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. 2, instanta procedeaza la transformarea amenzii in inchisoare contraventionala.
Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de 1 an de la data raminerii definitive a hotaririi.

ART. 53
Hotaririle de condamnare privind agentii economici se comunica la Registrul comertului.

ART. 54
Produsele care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savirsirea vreunuia dintre faptele sanctionate de prezenta ordonanta si daca sint ale faptuitorului sau ale agentului economic, ca si sumele de bani si produsele dobindite, in mod vadit, prin savirsirea infractiunilor sau contraventiilor se confisca si se valorifica, in conditiile legii.
Profiturile obtinute ilicit de agentii economici ca urmare a faptelor mentionate la art. 46 din prezenta ordonanta se preiau ca venit la bugetul administratiei publice centrale, sub forma unui impozit de 100%, in masura in care nu au fost confiscate.

ART. 55
Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25-27 din acea lege, ale Codului penal si ale Codului de procedura penala.

ART. 56
Aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonata nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorului.

CAPITOLUL 10 - Dispozitii finale si tranzitorii


ART. 57
Persoanele fizice pot sesiza asociatiile pentru protectia consumatorilor si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, si pot face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor.

ART. 58
Guvernul va lua masurile necesare pentru organizarea executarii prevederilor prezentei ordonante, precum si pentru elaborarea de norme metodologice privind:
a) conditiile de realizare a expertizelor tehnice, in cazul unor vicii ascunse, pe categorii de produse si servicii;
b) modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezinta deficiente;
c) masuri de prevenire si limitare a prejudicierii consumatorilor, precum si conditiile in care acestea pot fi luate de catre organele administratiei publice prevazute la art. 49 din prezenta ordonanta;
d) continutul si competenta de aprobare a documentelor care atesta nivelul calitativ al produselor si serviciilor;
e) informarea si educarea in domeniul protectiei consumatorilor;
f) conditiile in care asociatiile pentru protectia consumatorilor constituite, potrivit art. 34 din prezenta ordonanta, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;
g) desfasurarea activitatii consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor.

ART. 59
In scopul incurajarii constituirii asociatiilor pentru protectia consumatorilor, Guvernul poate stabili, pentru o perioada de timp ce nu poate fi mai mare de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, un numar de membri cu maximum 2/3 mai mic decit minimul prevazut la art. 33 si art. 34 din prezenta ordonanta, cu conditia respectarii celorlalte criterii.

ART. 60
Produsele importate sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pot fi comercializate, cu elementele de identificare si caracterizare initiale, pina la lichidarea stocurilor existente.
Produsele contractate si importate dupa aceasta data trebuie sa satisfaca prevederile art. 20 din prezenta ordonata.

ART. 61
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Legea 4/1989 privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor, H.G. 335/1990 privind unele masuri din domeniul asigurarii si controlului calitatii produselor, lucrarilor de constructii si serviciilor, precum si din cel al metrologiei, H.G. 545/1991 privind supravegherea calitatii produselor si serviciilor in scopul prevenirii si combaterii faptelor care pot afecta viata si sanatatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurator, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

 

Ordinul Oficiului pentru  protectia consumatorilor
nr. 217 din 2001 pentru aprobarea Normelor
privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni
 Monitorul Oficial nr. 251 din 16-05-2001

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
in aplicarea prevederilor H.G. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite,
in temeiul prevederilor art.
3 alin. (4) din H.G. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
emite urmatorul ordin:

Art. 1.
Se aproba Normele privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
Anexa la prezentul ordin va fi pusa la dispozitie Directiei Generale a Vamilor de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 3.
Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Directia de control si supraveghere a pietei din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv de Oficiul municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor.

Art. 4.
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA

NORME
privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni


CAPITOLUL I - Prevederi generale


Art. 1.
Prezentele norme stabilesc cadrul unitar pentru clasificarea produselor de imbracaminte si a jucariilor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, ale caror comercializare, import si distribuire gratuita sunt interzise in conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. 329/2001.
Art. 2.
Prin produse folosite se intelege acele produse care au fost vandute o data si au suportat, de regula, cel putin o singura operatiune de spalare sau de curatare si care, indiferent de gradul de uzura, sunt achizitionate de la consumatori individuali in vederea revanzarii (a doua oara) sau distribuirii gratuite catre alti consumatori.

Art. 3.
Prevederile prezentelor norme se aplica de agentii economici care importa si/sau comercializeaza ori distribuie gratuit produse folosite, precum si de specialistii organelor abilitate pentru supravegherea dispozitiilor legale in domeniul protectiei consumatorilor prin controale efectuate pe piata, la angrosisti si in unitati vamale.


CAPITOLUL II - Criterii pentru clasificarea jucariilor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni


Art. 4.
Tipul jucariilor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, materialele din care jucariile respective pot fi realizate si descrierea acestora sunt prezentate in anexa 1 la prezentele norme.

Art. 5.
In conformitate cu standardele europene privind securitatea jucariilor sunt considerate jucarii destinate copiilor mai mici de 36 de luni toate jucariile moi, ca de exemplu: animale din stofa, plus si materiale textile, papusi bebe cu corpul moale sau papusi textile simple, indiferent de dimensiunile acestora.

Art. 6.
Criteriile determinante pentru clasificarea jucariilor folosite sunt descrierea jucariilor si materialele din care sunt realizate, din aceasta categorie fiind excluse jucariile care prin functie, dimensiuni, caracteristici, proprietati sau alte elemente incontestabile sunt in mod evident necorespunzatoare pentru copiii mai mici de 36 de luni.

Art. 7.
Criteriile de clasificare au avut in vedere specificul jucariilor folosite, revandute sau oferite gratuit fara a fi insotite de indicarea varstei minime a utilizatorului, precum si, dupa caz, de avertismentele asupra pericolelor care.determina restrictia leNerecomandat copiilor sub 36 de luni", informatii si avertismente care impreuna cu marcajul "CS" sunt inscrise in mod obligatoriu, conform regulilor de securitate, pe ambalajul original al jucariei vandute prima data.


CAPITOLUL III - Criterii pentru clasificarea produselor de imbracaminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni


Art. 8.
Denumirea produselor de imbracaminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, materialele de baza din care aceste articole pot fi confectionate si descrierea acestora sunt prezentate in anexa 2 la prezentele norme.

Art. 9.
(1) In categoria produselor de imbracaminte folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, sunt incluse articolele destinate copiilor mici a caror inaltime a corpului este de maximum 92 cm.
(2) Din aceasta categorie fac parte si accesoriile de imbracaminte folosite pentru nou-nascuti si sugari.

Art. 10.
Sistemul de identificare a marimilor la produsele de imbracaminte destinate copiilor mici se bazeaza, in general, pe inaltimea corpului, astfel:

Varsta (luni) / 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36
Masura de identificare (inaltimea corpului in cm) / 50 / 56 / 62 / 68 / 74 / 80 / 86 / 92

Art. 11.
Masurile corporale ajutatoare pentru identificarea marimii produselor de imbracaminte destinate copiilor a caror varsta maxima este de 36 de luni sunt urmatoarele:
a) imbracaminte care acopera partea superioara sau totalitatea corpului:
(i) perimetrul bustului - 54 cm;
(ii) perimetrul taliei - 53 cm;
b) imbracaminte care acopera numai partea inferioara a corpului:
(i) perimetrul taliei - 53 cm;
(ii) perimetrul bazinului - 58 cm;
(iii) lungimea intre picioare (a bifurcarii) - 46 cm.

Art. 12.
In aceasta categorie nu sunt clasificate articolele de lenjerie de corp folosite, destinate copiilor mici (bluze de corp, maiouri, chiloti, pijamale, halate de baie etc.), articole ale caror comercializare, import si distribuire gratuita sunt interzise in conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. 329/2001 , indiferent de marime si de destinatie.


CAPITOLUL IV - Dispozitii finale


Art. 13.
Pentru reducerea riscurilor produsele de imbracaminte si jucariile folosite, susceptibile sa fie clasificate in acelasi timp in categoria produselor destinate copiilor mai mici de 36 de luni si in alta categorie de produse destinate copiilor mai mari de 36 de luni, vor fi clasificate in prima categorie.

Art. 14.
In conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. 329/2001 produsele clasificate potrivit criteriilor stabilite in prezentele norme sunt considerate produse periculoase, iar comercializarea sau distribuirea gratuita a acestora se sanctioneaza conform prevederilor O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15.
(1) Reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor vor colabora cu specialistii Directiei Generale a Vamilor, in scopul prevenirii introducerii in tara a produselor folosite ce se incadreaza in categoria celor care fac obiectul prezentelor norme.
(2) Inspectarea prin sondaj a produselor folosite se va efectua in procesul de vamuire, avand la baza declaratia vamala de import depusa de importator, precum si documentul prin care se certifica efectuarea operatiunilor de dezinsectie si dezinfectie in tara de origine, conform prevederilor art. 3 din H.G. 329/2001.
Art. 16.
Impotriva deciziilor luate de personalul de specialitate al oficiilor teritoriale, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru protectia consumatorilor cu privire la aplicarea prezentelor criterii de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, se pot depune contestatii la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 17.
Analiza contestatiilor se va face de o comisie numita prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, solutia dispusa urmand sa fie comunicata contestatarului.

Art. 18.
Produsele folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, aflate in stoc la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, pot fi comercializate pana la lichidarea acestora, fara a se depasi termenul limita prevazut la art. 6 din H.G. 329/2001.

ANEXA 1 la norme

LISTA
cuprinzand tipurile de jucarii folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, ale caror comercializare, import si distribuire gratuita sunt interzise in conformitate cu prevederile H.G. 329/2001


Nr. crt.
Tipul de jucarie din care sunt realizate jucariile
Principalele materiale
Descrierea jucariilor

1. Sunatori
- materiale plastice
Jucarii de diverse forme, care au in interior bile si care prin miscare produc sunete.

2. Jucarii destinate sa fie folosite in leagan, pat sau carucior
- materiale plastice
Combinatii de jucarii sunatoare, reprezentand diverse forme, montate in sirag pe un snur elastic.

3. Papusi care reprezinta fiinte umane
- materiale textile (velur, plus, stofe, imitatii de blana etc.)
- materiale plastice
- cauciuc
- combinatii din aceste materiale
Jucariile din aceasta categorie sunt in general moi, umplute sau nu cu materiale de umplutura (vata, lana etc.).
Ele pot fi articulate sau nu, pot avea meca- nisme si/sau baterii, care sa le permita sa mearga si sa miste capul, bratele sau ochii, sa emita sunete sau nu.
Ele pot fi imbracate sau nu.

4. Jucarii care reprezinta animale sau creaturi neumane
- cauciuc
- materiale plastice flexibile
- materiale textile
- lemn
- combinatii din aceste materiale
Jucarii care pot fi sau nu umplute cu materiale de umplutura.
Ele pot fi dotate sau nu cu mecanisme si/sau baterii care emit sunete.
Din aceasta categorie fac parte diverse papusi si figurine, reprezentand, in general, animale, indiferent de dimensiuni.

5. Jucarii destinate sa fie trase sau impinse de copil
- materiale plastice
- metal animale
- lemn
- combinatii din aceste materiale
Jucarii reprezentand minimodele de vehicule, minimodele sau diverse alte figurine dotate cu roti, fara transmisie mecanica sau de alta natura, suficient de mici pentru a fi trase sau impinse de copil
Din aceasta categorie sunt excluse tricicletele, trotinetele, bicicletele, automobilele cu pedale, jucariile cu roti actionate cu manete sau cu pedale, autovehiculele cu motor, animalele montate pe roti, fara transmisie mecanica, suficient de mari si de rezistente pentru a duce un copil si care pot fi trase sau impinse.

6. Landouri si carucioare pentru papusi
- metal
- materiale plastice
- lemn
- combinatii din aceste materiale
- si materiale textile
Aceste jucarii sunt dotate cu roti si pot fi pliante sau nu.
Deplasarea acestor jucarii este obtinuta numai prin efortul copilului insusi, prin impingere sau tragere.
Ele pot fi sau nu dotate cu diverse articole textile de pat pentru landouri si carucioare pentru papusi.

7. Masti, peruci si alte produse purtate pe cap
- materiale plastice Materialele de baza din care pot fi confectionate
- materiale textile
- hartie
Materialele de baza din care pot fi confectionate aceste jucarii pot fi sau nu completate cu elemente paroase sau cu alte materiale asemanatoare.

8. Jucarii utilizate in baie
- materiale plastice
Jucarii reprezentand in general pesti, pasari de apa, alte animale sau figurine, care plutesc pe suprafata apei

9. Jucarii articole de menaj si obiecte casnice
- materiale plastice
- lemn
- metal
Miniaturi care reprezinta bucatarii, vase de gatit, seturi, servicii etc.

10. Mingi si baloane
- cauciuc
- materiale plastice
Mingi negonflabile cu dimensiuni care nu depasesc in diametru 15-20 cm; baloane, mingi gonflabile, indiferent de marime

11. Jucarii muzicale
- materiale plastice
- lemn
- metal
Jucarii care reprezinta miniaturi ale unor instru mente muzicale (piane, trompete, tobe, chitare etc.), care, in general, reproduc sunetele instrumentelor muzicale originale

12. Jucarii destinate sa fie utilizate pe plaja (spatii amenajate cu nisip)
- materiale plastice
Jucarii care imita scule si articole de gradinarit sau diverse figurine, inclusiv caldaruse

13. Mobilier pentru jucarii
- lemn
- materiale plastice
Miniaturi care reprezinta casute, paturi, mese, scaune etc. pentru papusi
Ele pot fi sau nu dotate cu lenjerie de pat

14. Cuburi
- materiale plastice
- lemn
- hartie
Cuburi avand imprimate diverse parti de imagini si care printr-o anumita asezare pot compune in intregime diverse imagini

15. Vestimentatie si accesorii pentru papusi
- materiale textile
- materiale plastice

 
Produse noi
Konica Minolta bizhub C650i new product
Konica Minolta bizhub C550i new product
Konica Minolta bizhub C450i new product
bizhub C360i Configuratii new product
bizhub C300i Configuratii new product
bizhub C250i Configuratii new product
Canon imagePPROGRAF TM-300, Format A0 new product
Canon imagePPROGRAF TM-205, Format A1 new product
Promotii consumabile
TN-714 Cartus Toner Negru (40K)...
278 Lei
TN-714 Cartus Toner Negru (40K) Konica Minolta pentru bizhub 750i (ACYP050); promotion
TN-222 Cartus Toner Negru (12K)...
183 Lei
TN-222 Cartus Toner Negru (12K) Konica Minolta pentru bizhub 266 și 306 (A98R050) promotion
DR312 Unitate Cilindru Konica Minolta...
598 Lei
DR312 Unitate Cilindru Konica Minolta (80K) pentru bizhub 227 pn: A7Y00RD promotion
DR312 Unitate Cilindru Konica Minolta...
598 Lei
DR312 Unitate Cilindru Konica Minolta  (100K) pentru bizhub 287 pn: A7Y00RD promotion
Rola Separare Konica Minolta, pentru...
59 Lei
Rola Separare Konica Minolta, pentru echipamente bizhub pn: 4034015101 promotion
Rola de Separare Konica Minolta pn:...
36 Lei
Rola de Separare Konica Minolta pn: 9J07340901 promotion
DV-214K Unitate Developare Negru...
604 Lei
DV-214K Unitate Developare Negru (600K) Konica Minolta pentru bizhub C227, C287, C367 (A85Y03D); promotion
DR312 Unitate Cilindru Konica Minolta...
598 Lei
DR312 Unitate Cilindru Konica Minolta  (110K) pentru bizhub 367 pn: A7Y00RD promotion
TN-326H Cartus Toner Negru Half (15K)...
166 Lei
TN-326H Cartus Toner Negru Half (15K) Konica Minolta pentru bizhub 308e și 368e (AAJ605H); promotion
Rola de Separare bypass Konica...
112 Lei
Rola de Separare bypass Konica Minolta, pentru echipamente bizhub pn: AA7N591100  promotion
TN-628 Cartus Toner Negru (24K)...
243 Lei
TN-628 Cartus Toner Negru (24K) Konica Minolta pentru bizhub 450i, 550i si 650i (AC7905C); promotion
TN-330 Cartus Toner Negru (25K)...
320 Lei
TN-330 Cartus Toner Negru (25K) Konica Minolta pentru bizhub 300i și 360i (AC7A050); promotion
DV216K Unitate Developare Negru...
592 Lei
DV216K Unitate Developare Negru (600K) Konica Minolta pentru bizhub C257i (ACVF03D); promotion
TN-326 Cartus Toner Negru (30K)...
331 Lei
TN-326 Cartus Toner Negru (30K) Konica Minolta pentru bizhub 308e și 368e (AAJ6050); promotion
TN-321AMH Cartus Toner Magenta Half...
272 Lei
TN-321AMH Cartus Toner Magenta Half (12,5K) Konica Minolta pentru bizhub C224, C284, C364 (A33K35A) promotion
TN-321ACH Cartus Toner Cyan Half...
272 Lei
TN-321ACH Cartus Toner Cyan Half (12,5K) Konica Minolta pentru bizhub C224, C284, C364 (A33K45A); promotion
TN-912 Cartus Toner Negru (40,8K)...
272 Lei
TN-912 Cartus Toner Negru (40,8K) Konica Minolta pentru bizhub Pro 958 (A8H5051); promotion
TN-515 Cartus Toner Negru (24.4K)...
243 Lei
TN-515 Cartus Toner Negru (24.4K) Konica Minolta pentru bizhub 458 și 558 (A9E8050); promotion
TN-516 Cartus Toner Negru (31,2K)...
260 Lei
TN-516 Cartus Toner Negru (31,2K) Konica Minolta pentru bizhub 458e, 558e si 658e (AAJ7050); promotion
TN328K Cartus Toner Negru (28K)...
219 Lei
TN328K Cartus Toner Negru (28K) Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i (AAV8150) promotion
TN328FM Cartus Toner Magenta (28K)...
574 Lei
TN328FM Cartus Toner Magenta (28K) Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i (AAV835A) promotion
TN328FY Cartus Toner Galben (28K)...
574 Lei
TN328FY Cartus Toner Galben (28K) Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i (AAV825A) promotion
TN328FC Cartus Toner Cyan (28K)...
574 Lei
TN328FC Cartus Toner Cyan (28K) Konica Minolta pentru bizhub C250i, C300i, C360i (AAV845A) promotion
TN626Y Cartus Toner Galben (28K/833g)...
615 Lei
TN626Y Cartus Toner Galben (28K/833g) Konica Minolta pentru bizhub C450i, C550i, C650i (ACV1250);
 promotion
Parteneri

Adresa: Str. Cpt. Av. Marasoiu, nr. 30, sector 1, Bucuresti, 011908
Tel./fax: (021) 231 1176, 231 1177; Fax: 230 5809
   Comercial: ;  Tehnic: ;  Service:

 

Copyright © 2004-2014 ATEC GLOBAL SYSTEMS SRL., CUI: 3738038, Reg.Com.: J40/8912/1993
www.price.ro - your shopping expert
Atec.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a oferi o experienta de navigare cat mai buna. Prin continuarea navigarii esti de acord cu Politica cookie.

Apasa butonul Accepta tot pentru a accepta urmatoarele fisiere de tip cookie: esentiale (cos cumparaturi, limba site) si neesentiale (analiza trafic site).

Apasa butonul Respinge pentru a accepta doar fisierele de tip cookie esentiale pentru functionarea acestui site (cos cumparaturi, limba site).

Accepta tot
Respinge

Suport :: Protectia Consumatorilor - Legislatie